GOLD 2 : 1C-2G-30GB

Bắt đầu từ
100,000 đ
1 tháng
 • CPU Intel® Xeon® Gold-6148 | @ 2.40GHz
 • vCPU 1 Cores
 • RAM 2 GB
 • 30GB SSD NVMe U.2
 • Băng thông Không giới hạn
 • Tốc độ mạng 200Mbps
 • Cổng mạng 10Gbps
 • Datacenter FPT - Hồ Chí Minh
 • Hỗ Trợ Antiddos - Traffic
 • IPv4 1 IP Riêng

GOLD 3 : 2C-2G-40GB

Bắt đầu từ
120,000 đ
1 tháng
 • CPU Intel® Xeon® Gold-6148 | @ 2.40GHz
 • vCPU 2 Cores
 • RAM 2 GB
 • 40GB SSD NVMe U.2
 • Băng thông Không giới hạn
 • Tốc độ mạng 200Mbps
 • Cổng mạng 10Gbps
 • Datacenter FPT - Hồ Chí Minh
 • Hỗ Trợ Antiddos - Traffic
 • IPv4 1 IP Riêng

GOLD 5 : 3C-6G-60GB

Bắt đầu từ
250,000 đ
1 tháng
 • CPU Intel® Xeon® Gold-6148 | @ 2.40GHz
 • vCPU 3 Cores
 • RAM 6 GB
 • 60GB SSD NVMe U.2
 • Băng thông Không giới hạn
 • Tốc độ mạng 200Mbps
 • Cổng mạng 10Gbps
 • Datacenter FPT - Hồ Chí Minh
 • Hỗ Trợ Antiddos - Traffic
 • IPv4 1 IP Riêng

GOLD 6 : 4C-4G-80GB

Bắt đầu từ
270,000 đ
1 tháng
 • CPU Intel® Xeon® Gold-6148 | @ 2.40GHz
 • vCPU 4 Cores
 • RAM 4 GB
 • 80GB SSD NVMe U.2
 • Băng thông Không giới hạn
 • Tốc độ mạng 200Mbps
 • Cổng mạng 10Gbps
 • Datacenter FPT - Hồ Chí Minh
 • Hỗ Trợ Antiddos - Traffic
 • IPv4 1 IP Riêng

GOLD 7 : 6C-6G-80GB

Bắt đầu từ
310,000 đ
1 tháng
 • CPU Intel® Xeon® Gold-6148 | @ 2.40GHz
 • vCPU 6 Cores
 • RAM 6 GB
 • 80GB SSD NVMe U.2
 • Băng thông Không giới hạn
 • Tốc độ mạng 200Mbps
 • Cổng mạng 10Gbps
 • Datacenter FPT - Hồ Chí Minh
 • Hỗ Trợ Antiddos - Traffic
 • IPv4 1 IP Riêng

GOLD 9 : 8C-8G-100GB

Bắt đầu từ
400,000 đ
1 tháng
 • CPU Intel® Xeon® Gold-6148 | @ 2.40GHz
 • vCPU 8 Cores
 • RAM 8 GB
 • 100GB SSD NVMe U.2
 • Băng thông Không giới hạn
 • Tốc độ mạng 200Mbps
 • Cổng mạng 10Gbps
 • Datacenter FPT - Hồ Chí Minh
 • Hỗ Trợ Antiddos - Traffic
 • IPv4 1 IP Riêng

GOLD 10 : 8C-16G-160GB

Bắt đầu từ
600,000 đ
1 tháng
 • CPU Intel® Xeon® Gold-6148 | @ 2.40GHz
 • vCPU 8 Cores
 • RAM 16 GB
 • 160GB SSD NVMe U.2
 • Băng thông Không giới hạn
 • Tốc độ mạng 200Mbps
 • Cổng mạng 10Gbps
 • Datacenter FPT - Hồ Chí Minh
 • Hỗ Trợ Antiddos - Traffic
 • IPv4 1 IP Riêng

GOLD 11 : 10C-20G-200GB

Bắt đầu từ
900,000 đ
1 tháng
 • CPU Intel® Xeon® Gold-6148 | @ 2.40GHz
 • vCPU 10 Cores
 • RAM 20 GB
 • 200GB SSD NVMe U.2
 • Băng thông Không giới hạn
 • Tốc độ mạng 300Mbps
 • Cổng mạng 10Gbps
 • Datacenter FPT - Hồ Chí Minh
 • Hỗ Trợ Antiddos - Traffic
 • IPv4 1 IP Riêng

GOLD 12 : 16C-32G-300GB

Bắt đầu từ
1,200,000 đ
1 tháng
 • CPU Intel® Xeon® Gold-6148 | @ 2.40GHz
 • vCPU 16 Cores
 • RAM 32 GB
 • 300GB SSD NVMe U.2
 • Băng thông Không giới hạn
 • Tốc độ mạng 300Mbps
 • Cổng mạng 10Gbps
 • Datacenter FPT - Hồ Chí Minh
 • Hỗ Trợ Antiddos - Traffic
 • IPv4 1 IP Riêng